Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel


Následující řádky jsou věnovány těm městům a obcím, starostům, pracovníkům obecních úřadů a členy zastupitelstev, kteří by chtěli svým znakem a vlajkou obce vyjádřit svébytnost, hrdost a sounáležitost obyvatel a svůj postoj k historii obce.

Zemská stavovská rodová unie-rodový kraj Plzeň Vám nabízí zhotovení grafických návrhů znaků a vlajek obcí a  jejich textové zpracování k předložení podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny České republiky.

Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 ze dne 12. dubna 2000 v > § 34a  říká:
 1. Obce mohou mít znak a vlajku obce.
 2. Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.
 3. Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
 4. Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, platí pro jejich užívání odstavec 3.

Ustanovení tohoto zákona umožňuje i vaší obci obnovit právo užívat obecní symboly, které vyjadřují její tradici, suverenitu  a životaschopnost. Znak a vlajka jako symboly obce jsou významným atributem samostatnosti a samosprávnosti obce a také pocitu sounáležitosti jejich obyvatel.

Pokud se rozhodnete pro zpracování návrhu obecního znaku a vlajky u Zemské stavovské rodové unie-rodového kraje Plzeň, žádáme vás kontakt  s námi (viz níže) a  poskytnutí následujících informací:
 • stará heraldická vyobrazení znaků obce - otisky pečetí
 • vyobrazení ze starých obecních kronik
 • významné šlechtické a jiné osobnosti, které se zapsaly do života obce
 • události, které se v průběhu let výrazně zapsaly do historie obce
 • čím se v současné době obec odlišuje od ostatních – významné projekty, přírodní, historické a jiné útvary
Z naší strany:
 • vypracujeme 3 návrhy znaku obce a praporu k předložení . Návrhy budou zpracovány přísně podle heraldických a vexilologických pravidel,
 • forma odevzdání:  předložení žádosti, archivaci a potřebu obce tištěná verze A4, nosič CD-ROM,
 • vypracujeme vám „Žádost o schválení a udělení práva používat obecní symboly obce……. „  a  „Zdůvodnění  návrhů znaku a vlajky obce ...",
 • o zpracování návrhu bude sepsána závazná objednávka (smlouva o dílo).

Dotazy zasílejte elektronicky na kontaktní e-mail: plzen@zsru.cz.

Případně na kontaktní adresu uvedenou na webové stránce Kontakty/Plzeň/Rodové kraje

ZÁSADY PRO SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ NOVÝCH PRAPORŮ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE uplatňované v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 1. Poměr šířky k délce listu* musí být jako u státní vlajky, tedy 2:3.
 2. List nové vlajky nesmí být stejný jako list již existující vlajky obce v České republice, eventuálně i ve Slovenské republice.
 3. Nová vlajka nesmí být zaměnitelná s existující státní vlajkou, případně regionální vlajkou (např. subjektů federací či jiných samosprávných celků, především ze sousedních zemí).
 4. List nově vzniklé vlajky má vycházet z barev znaku obce, jeho barvy se však mohou omezit na základní. Za takové barvy se považují především barvy štítu nebo jednotlivých polí štítu a barvy hlavních figur. Za základní barvy se zpravidla nepovažují například barvy zbroje zvířat (např. drápy), střech budov apod. Je možné výjimečně akceptovat i vlajku odlišných barev od znaku obce, má-li taková vlajka vztah k historii obce, nebo byla-li věrohodně v minulosti užívána a obec si to tak přeje.
 5. Zásadně se neschvaluje vlajka, na jejímž listu je štít městského znaku, protože by tak došlo k nadbytečné duplicitě obecních symbolů. Jednotlivých obecných figur ze znaku obce je přirozeně možno použít, včetně zrcadlových liter, nezrcadlové se nedoporučují. Na vlajce mohou být použity jen figury ze znaku či jejich deriváty. Není zapotřebí na vlajku přenášet všechny figury ze znaku. Není-li použita figura ze znaku, je nutné použít vexilologických figur (pruh, klín, krokev, kříž, apod.). Nelze používat libovolné geometrické plochy. Vexilologické figury by měly mít vztah ke znaku (tj. např. zkřížené ostrve, kladívka, klíče apod., kterou jsou ve znaku ve znaku, mohou být na vlajce zjednodušeny na ondřejský kříž, radlice na klín či krokev apod.).
 6. Na vlajku obce nepatří nápis, text, heslo, realistické vyobrazení a vše, co snižuje vzájemnou rozeznatelnost vlajek.
 7. Při možnosti výběru z několika variant se dává přednost vexilologicky vhodnějším návrhům odpovídajícím principu vlání, výraznějším a jednodušším variantám.
 8. Rub a líc vlajkového listu musí být totožný.
 9. Prapor obce má list vždy totožný s listem vlajky obce jak do podoby, tak do poměru stran.
 10. Vlajkový list musí být jednoznačně slovně popsatelný vexilologickou terminologií tak, aby mohl být zhotoven bez grafické předlohy.
  Za závazný se považuje popis vlajky stanovený příslušným dekretem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Poznámka: * Pojmem list se označuje celá plocha (pole)

Návrat na začátek stránky

Copyright © 2001-2021 ZSRU