Zemská stavovská rodová unie
ZSRU
  Nepřihlášený uživatel

Šlechtici šlechetných ctností

V naší republice působí občanské sdružení "Zemská stavovská rodová unie (ZSRU), která se zabývá pěstováním rodových tradic svých členů.

Povinností každého člena sdružení je poznat svoji minulost nejméně do svých praprarodičů a poznatky o svém rodu předat svým potomkům.

Cílem je zachovat povědomí o rodové příslušnosti a dále rozvíjet tradice svého rodu. Zároveň jde i o upevnění rodinných svazků, protože základem rodu je rodina. Dnešní rodina se však bohužel rozpadá často již ve druhé generaci a většinou v generaci třetí, smrtí prarodičů.

Vzorem uchování rodových tradic jsou šlechtické rody. ZSRU ovšem nesdružuje jen šlechtice podle původu, ale zejména stejně smýšlející občany, v pravém slova smyslu tohoto významu, tedy osoby, které jsou schopny konat šlechetné činy.

V zemské stavovské rodové unii se sdružují obyvatelé historických zemí Koruny české - Čech, Moravy a Slezska, aby obnovili rodové tradice a s tím související morální, kulturní a historické hodnoty a navrátili se ke všemu kladnému, co bylo v minulosti v této oblasti zanedbáno a záměrně potlačováno.

Zemská stavovská rodová unie má ušlechtilé poslání. Hovoří o tom i formule při předávání Erbovního certifikátu : Jednejme vždycky tak, aby erb byl vždy čistým štítem nositele, rodiny i rodu. Nechť se nám to s pomocí Boží a naší pevnou vůlí podaří.

Jak je patrno, každý občan může být šlechticem ducha, má-li šlechetné vlastnosti, které uplatňuje v denním životě.

Organizace

Vrcholným orgánem Zemské stavovské rodové unie je Zemský sněm, jako valné shromáždění všech členů. Koná se v půlročních až dvouletých intervalech, prakticky jednou ročně. Zejména posuzuje všechny stavovské problémy a aktivity, schvaluje hospodaření a volí řídící orgány ZSRU

Na Zemském sněmu skládají členové a hodnostáři slib a předávají se erbovní certifikáty.

Vrcholným výkonným orgánem ZSRU je Zemská stavovská rada, kterou volí Zemský sněm.

Zobrazí schéma Zemské Stavovské Rady

Srazy Zemské stavovské rady se konají nejméně jednou za tři měsíce. Zemská stavovská rada řídí činnost ZSRU mezi Zemskými sněmy. Zejména volí ze svého středu hodnostáře ZSRU schvaluje přijetí nových členů, schvaluje udělení nebo registraci erbů a predikátů, usměrňuje odbornou, publikační, ediční, informační, organizační a hospodářskou činnost ZSRU

Zemskou stavovskou radu tvoří Vedení, Komory a představitelé Rodových krajů. Vedení vyřizuje běžnou agendu a udržuje kontinuitu činnosti ZSRU mezi srazy Zemské stavovské rady.
Odbornou činnost realizují naši členové v komorách.

Komory jsou čtyři, a to :

  1. Genealogicko heraldická.
  2. Historicko kulturní a památková.
  3. Organizační, propagační a strategická.
  4. Zahraničních styků

Program

Jedním z prioritních úkolů každého člena ZSRU je najít kořen a starobylost rodu, z kterého pochází. Úkolem ZSRU je pomoci svým členům prohloubit znalosti o svých rodech nebo položit základy k rodovým tradicím, na které jejich potomci naváží.

Zemská stavovská rodová unie se snaží spolupracovat s historiky, genealogy a heraldiky, církevními činiteli, církevními řády tak, aby její činnost byla kvalifikovaná a po všech stránkách erudovaná.

Dalším úkolem ZSRU je  v rámci možností postupně získat tvrz, zámek, hrad, které nejsou státní kulturní památkou, do vlastnictví ZSRU Účelem je záchrana historického objektu a jeho využití pro kulturní a rekreační potřeby členů.

Dále se ZSRU snaží navázat kontakty s příslušníky šlechtických rodů, žijících v minulosti na našem území.

Komory:

Genealogicko heraldická

Práci komory řídí vedoucí komory dle pokynů Herolda ZSRU.

V současnosti působnost komory upravujeme.

Historicko kulturní a památková

Sbírání ínformací z okolí bydliště člena a to:
- události které jsou zaznamenány v místní kronice, ale a to hlavně které zaznamenány nejsou. Např. první parní stroj, první kino, elekterifikace, významní rodáci, učitelé, blíží se 100 leté výročí I. sv. války seznam a pomníčky padlých, pokud se hrálo amaterské divadlo tak zprávy, dochované plakáty, program. Poslání komise je zajímat se o dění, lidi, události v místě bydliště ( regionu) kteří ovlivnili dění v daném regionu tím že byli první, byli lepší statečnější ap. Události které nezpracovává profesionální historik, ale pokud jsme stavovská unie tak příslušnost k určitému stavu, spolku, který existoval.

Organizační, propagační a strategická

V současnosti reviduje svůj program.

Zahraničních styků

1. Komoru pro zahraniční styky (KZS) ZSRÚ tvoří 3 členové ZSRÚ zvolení ZSR
2. Komora se schází minimálně 2x ročně a dále podle potřeby
3. Komora je podřízená Zemské stavovské radě (ZSR) a její předseda je členem ZSR
4. Informace o činnosti KZS předává předseda KZS ústně na zasedání ZSR a písemně 2x ročně a to vždy u příležitostí ukončení účetního roku a při příležitostí Zemského sněmu ZSRÚ.
5. KZS spolupracuje s obdobnými komorami a společnostmi v rámci okolních států.
6. Náplní komory je pomoc lidem, majícím zájem o genealogii svého rodu a to především o pomoc příhraniční; zprostředkovává pomoc při genealogických šetřeních
7. Úzce spolupracuje se ZRE
8. Komunikační jazyk komory je čeština, němčina a polština, potažmo ruština a angličtina
9. Vydává 2x elektronický bulletin, uveřejněný na stránkách ZSRÚ
10.Vede archiv písemností v elektronické podobě.

Návrat na začátek stránky

Copyright © 2001-2021 ZSRU