ROČNÍK 2010 číslo 1
Stavovské listy ROÈNÍK 2009 dvojèíslo 1 a 2

Přehled vybraných článků:

Nejzávažnější informace

PROSLOV Zemského starosty ZSRU

Informace Zemského registru erbů České republiky 

Informace z rodových krajů

Rodový kraj Praha - Informace rodového kraje o aktivitách

Rodový kraj Benešov - Pozvání pro členy ZSRU a její příznivce na XXI. Sněm.

 

Obsah vybraných článků

 

PROSLOV Zemského starosty ZSRU

 

Vážení členové Zemské stavovské rodové unie,
dovolte mi, abych Vám v letošním roce, kdy společně oslavíme devatenáctileté výročí založení ZSRU (registrace 15. března 1991) popřál nejen mnoho pracovních úspěchů, ale především spokojenost a pohodu v kruhu svých nejbližších.


Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi vás tímto vybídnout k letošní účasti na XXI. Zemském sněmu ZSRU v Tvoršovicích, rodový kraj Benešov. Zemský sněm je jednou z mála příležitostí za rok, kdy se členové ZSRU mohou nejen vidět, ale i pohovořit na společné téma. Po uplynulých devatenáct let jsem mohl sledovat naši členskou základnu a dění v ní. Mnozí z vás jsou členy naší unie již od samého počátku. Někteří, a nebylo jich málo, aniž se seznámili a pochopili smysl poslání ZSRU po získání rodového erbu naše řady opustili. V tichosti, bez fanfár.


Přemýšlel jsem o tom, co zapříčinilo jejich náhlý a jimi nevysvětlený odchod z našich řad. Možná, že od ZSRU očekávali více. Ale naše unie není zábavnou společností, kde se její představitelé snaží bavit svou základnu. Představení unie naopak očekávají iniciativu a podněty k další činnosti od členů samotných. Prostor na poli kulturně-společenském je dost široký a dává možnost těm, kteří mají zájem nepřijímat pouze pasivně vnější impulsy, ale sami být hybnou silou dění v ZSRU. Je mnoho oblastí, kde se může ZSRU nejen prosadit, ale být tzv.“štikou“ v rybníku, ať již se jedná o činnost v oblasti heraldiky, genealogie, ale i v oblasti kulturní a společenské. Jaksi postrádám po devatenácti letech zájem členské základny o organizování kulturních aktivit v rámci našich rodových krajů.


Věřte mi, že v dnešní době je nelehkým úkolem krajských hejtmanů ZSRU pořádat akce v rámci svých krajů. O to smutnější je, pokud se akce uspořádají a členové příslušného rodového kraje nemají ani zájem se těchto akcí zúčastnit, či je jiným způsobem podpořit. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že pouhou svou účastí na výše uvedených aktivitách, které pořádají představení rodových krajů, podporují národní a kulturní povědomí v naší společnosti. A to je jedním z prioritních úkolů ZSRU. Táži se sám sebe, kdo jiný nežli my, „stavové“ starých rodů, žijící v české kotlině mnohdy mnoho generací bychom měli hájit národní a rodové povědomí. Sám si dávám často otázku, zda nedáváme svojí nečinností prostor neonacistům a jiným nevhodným společenstvím k jejich prezentaci, kde pod rouškou patriotizmu prosazují tak nebezpečné tendence netolerantnosti v naší evropské společnosti.
Vážení přátelé, jsem si plně vědom, v jaké nelehké ekonomické situaci se naše společnost nachází. Nedělám si iluze o tom, jak se žije lidem, kteří marně hledají zaměstnání nebo mladým spoluobčanům, kteří mají vychovávat novou generaci. O seniorech mnohdy nemluvě. Jako představený ZSRU se nevyhýbám tématům, které nás každodenně obklopují. Přesto mi dovolte apelovat na vaše stavovské povědomí. Podpořte prosím svou účastí letošní Zemský sněm. Dejme prostor těm, kteří nad rámec svých povinností se snaží pro nás ostatní členy ZSRU připravit společné setkání. Zemský sněm by neměl být pouhou formalitou, ale i srdečným setkáním lidí, kteří k sobě chovají vzájemnou úctu a porozumění.


Předem se omlouvám, pokud nepohovořím s každým z vás jednotlivě na Zemském sněmu. Přesto mi věřte, že již teď se na setkání s vámi těším.


S pozdravem v úctě v Liberci dne 14. února L.P. 2010Zemský starosta ZSRU
 

Milan Rýdlo z Čápovky

 

Informace ZREČRU

Občanská heraldika – výstava a úvodní seminář

 

V únoru 2010 proběhla ve Slezské Ostravě výstava „Občanská heraldika“ zaměřená na současné trendy a perspektivu heraldiky. V sobotu 6. února 2010 dopoledne se uskutečnil pod záštitou místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava p. Radomíra Mandoka odborný seminář, ve kterém vystoupili naši a zahraniční přední heraldici a historici. Především je potřeba zmínit hosta celé akce, Phdr. Ladislava Vrtela - správce Heraldického registru Slovenské republiky, tajemníka Heraldické komise a Heraldického kolegia Slovenské republiky, dále PhDr. Karla Müllera - ředitele Zemského archivu slezského v Opavě, Doc. PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc. a Mgr. Richarda Psíka, Ph.D. oba z filosofické fakulty Ostravské university, katedry historie a za Moravskou heraldickou a genealogickou společnost, za Hukvaldskou heraldickou galerii její předseda p. Ladislav Szijjárto a p. Jaroslav Kolář, za podnikatele p. Zdeněk Velebný z firmy Velebný & Fam - Ústí nad Orlicí, za Zemskou stavovskou rodovou unii se zúčastnili Ing. Eva Bergerová a za Zemský registr erbů České republiky p. Antonín Urbánek a Ing. Vladimír Berger.

V diskuzi ke stávajícímu stavu, trendům a východiskům v heraldice do budoucna vystoupili PhDr. Vrtel, PhDr. Krejčík, p. Urbánek, p. Lazecký a PhDr. Müller. Diskuze byla převážně věnována současnému stavu heraldiky, evidence a registrace erbů do budoucna a je potěšitelné, že zastoupení heraldici a historici vyjádřili podporu vystoupení p. A. Urbánka k otázce zřízeného Zemského registru erbů České republiky.

Samotná výstava byla zahájena vernisáží po úvodním slově místostarosty Slezské Ostravy. Na cca 250 vystavených erbech bylo mj. 26 vybraných erbovních certifikátů od Zemské stavovské rodové unie a pozitivně byla hodnocena skutečnost, že tyto erby jsou doplněny blasonováním (popsány). Na celé výstavě bylo možné rozlišit nejen odlišné výtvarné projevy jejich tvůrců, ale i zastoupení jednotlivých genealogicko-heraldických společností. Zájemci si mohli zakoupit knihu PhDr. Vrtela „Heraldická terminológia“ a knihu Bartoluse de Saxoferratiho „Traktát o znameních a erboch“, kterou editoval PhDr. Vrtel.

Výstava je oficiálně otevřena po dobu 7. 2. - 28. 2. 2010 ve Slezskoostravské galerii umístěné
v radnici Slezské Ostravy.

Předseda Zemského registru erbů ČR
Antonín Urbánek ze Zděchova

Rodový kraj Praha
Informace rodového kraje o aktivitách.

 

Dne 17. října 2009 jsme v rámci ZSRU uskutečnili prohlídku Olšanských hřbitovů.
Přišlo nás 8 (manželé Mruškovičovi, p. Stach, pí Charvátová, p. Futera, p. Nebužka a manželé Bergerovi), i když mírně pršelo, ba dokonce bylo nevlídno, šli jsme po naučné stezce. Vlastní prohlídku jsme začali I. hřbitovem u kaple Sv. Rocha a pokračovali podle cedulí, u kterých jsme se vždy zastavili, přečetli a pokračovali směrem ke II. a III. hřbitovu.

 

Dne 12. prosince 2009 jsme jako ZSRU – Rodový kraj Praha uskutečnili schůzku v salonku kavárny Evald na Národní třídě v Praze. Zúčastnili se manželé Mruškovičovi, pí Potůčková, p. Krejčí s manželkou, pí Lebedová, p. Futera,

 

 

Hejtmanka rodového kraje Praha
Ing. Eva Vladimíra Bergerová

 

 

Rodový kraj Benešov
Pozvání pro členy ZSRU a její příznivce na XXI. Sněm


Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a blíží se nám sněmu, letos se uskuteční u nás v Benešově (v Tvoršovicích hotel GOLF).
Chceme trošku jiné pojetí, aby to nebylo stereotypem, není to v dnešní době nic snadného. Myslím, že se s tím vypořádáme, aby jste byli maximálně spokojeni, jako to bylo posledně a mnozí do dneška na to vzpomínají. Program pochopitelně prozrazovat nebudu, ale vynasnažíme se, aby se Vám u nás líbilo, byli jste spokojeni, jako v minulosti.
Též bych uvítal, kdyby co nejvíce lidí zůstalo do druhého dne, abychom Vám představili naší dvanáctiletou práci na kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně z roku 1217, stojící na Keltském hradišti 2000 let starém a poznali jste vskutku originální mystické místo (opidum) se silně pozitivní zónou, na což byli Kelti největšími mistry a načerpali jste zde energii, které je nám tolik třeba v dnešní, příliš uspěchané době.
Poznáte na první pohled tyto markantní změny, jak na kostele, tak na jeho okolí. Tam, kde bylo dříve trní, kopřivy a jiné náletové dřeviny, dnes pěstujeme trávník a pomalu dáváme do původního stavu středověký taras původní metodou předepsanou památkáři. Je to velice náročné na finanční prostředky, ale pomalu a jistě postupujeme. Další velké změny budou následovat vysázením elipsy, původního hradiště duby, stromy Keltů, a následně mezi duby zakomponuji Křížovou cestu ze starých litinových Komárovských křížů, abychom pozvedli slávu dřívějšího, slavného poutního místa, což si toto posvátné místo opravdu zaslouží.
Hlavním smyslem je, předat toto mystické místo příštím generacím v co nejlepším stavu a zachovat jej pro další věky.
Kolikrát jsem Vám nabízel návštěvu, ale jaksi bez úspěchu, nyní se nabízí velká příležitost, vřele Vás přivítat a věřte, že budete mile překvapeni, co se nám za ta léta povedlo uskutečnit, samozřejmě, jen s Boží pomocí.
Nadále trvá pozvání i pro ty, kteří se k nám nedostanou, je možné, to spojit s návštěvou Konopiště, které je v bezprostřední blízkosti.
Všichni se těšíme na Vaši návštěvu a budete srdečně vítáni, s úctou na brzkou shledanou v Benešově a na Chvojně.
Podrobné informace o XXI. sněmu naleznete v pozvánce zaslané každému členu ZSRU a na webových stránkách „www.zsru.cz”.
Kontakt pro případné dotazy: mobilní telefon: 604 980 442,
email: chvojen@seznam.cz
 

Blahopřání k narozeninám

 

Dále chci blahopřát k narozeninám členům rodového kraje mladším padesáti let, neuváděným ve významných výročích na str. 15, kteří mi pomáhají v práci ve prospěch rodového kraje:
 

45 let      Stibůrek Jiří 10. října 1965
40 let      Houška David 4. dubna 1970
              Michalčáková Denisa 20. září 1970
35 let      Odvárka Norbert 8. listopadu 1975
30 let      Kaňka Ladislav 15. ledna 1980
25 let      Kaňková Michaela 29. ledna 1985

Hejtman rodového kraje Benešov
Václav Josef Potůček