Ročník 2006 číslo 1 - výběr článků


Obsah vybraných článků:
Prohlášení Zemského starosty.
Ostatní informace:
Informace z rodových krajů:

Jsou zapracovány do plánů rodových krajů.

 

Úvodní slovo Zemského starosty.

Vážení členové Zemské stavovské rodové unie,

obracím se na vás se žádostí o spolupráci. Naše ZSRU byla založena již před 15 lety a vzala si za cíl obnovu rodových tradic a národního povědomí. Se vstupem České republiky do Evropské unie se cíle, které si naše unie před lety vytyčila zdají být aktuálnější nežli dříve. Každý národ v Evropě si váží své historie a kulturních památek. Občané těchto států žijí s hrdostí ke svému národu, která jim je vlastní, aniž si to uvědomují. Tato hrdost je cílevědomě pěstována po celá staletí. I my, členové ZSRU jsme hrdi na staleté tradice našeho národa. Životní styl dnešní doby, kdy materiální hodnoty převládají nad hodnotami mravními je naší povinností nejenom pěstovat národní povědomí, ale i navazovat na kulturní dědictví a rozvíjet je.

Vážení členové ZSRU,jak sami dobře víte, v naši unii mají pracovat čtyři komory. Jsoujimi komora genealogicko-heraldická, komora historicko-kulturni a památková, dále komora organizační /organizování kulturních akcí v rámci ZSRU/ a v neposlední řadě komora zahraniční, která má za úkol rozvíjení vzájemných kontaktů mezi naší unií a krajanskými spolky v zahraničí. Zemská stavovská rada konstatovala na svém zasedání v Praze dne 4.2. t.f., že je v zájmu unie aktivity ve výše jmenovaných komorách nejenom obnovit, ale i rozvíjet. Tímto vás všechny vybízím ke spolupráci na společném díle. Je zapotřebí, aby se lidé, kteří mají zájem v jednotlivých komorách pracovat sešli a vytyčili si konkrétni cíle, které jsou v našich možnostech. Za tímto účelem žádám všechny členy ZSRU, kteří se chtějí zapojit do činnosti, aby nám napsali na adresu našeho sekretariátu do Liberce abychom je mohli do vybrané komory začlenit. Poté se svolá na nejpříhodnější místo sraz členů vybrané komory, kde si ze svého středu vyberou vedoucího, který bude zmíněnou komoru v rámci ZSRU řídit. Na výše uvedené schůzce si členové dané komory zvolí způsob a formu, jakou se bude komora ubírat. Základním pilířem činnosti ZSRU je udržování rodového povědomí v rámci rodových společenství a práce jednotlivých komorách ZSRU. Možná, že je na čase uvažovat i o profilování ZSRU v rámci EU. To nechávám na vašem zvážení, zda časjiž nastal či nikoliv.

Se stavovským pozdravem Milan Rýdlo z Čápovky

Oslovení krajanů.

Vážení krajané,

dovolte mi vás oslovit a představit vám naši Zemskou stavovskou rodovou unii / nadále ZSRU /. Jsme občanské sdružení, zabývající se rodovými tradicemi starých českých rodů a kulturou a historií našeho národa. Dále naše unie svým členům uděluje rodové erby, jejichž kopie jsou uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze. Domnívám se, že i vy, naši krajané v cizině se podle svých možností snažíte udržovat a obnovovat tradice našeho národa, jehož součástí jste i vy, potomci Čechů, žijící mimo území Českého republiky.

Jako představitelé ZSRU máme zájem o navázání vzájemných kontaktů mezi naší organizací a krajanskými spolky, působícími v zahraničí. Vážíme si toho, že i po mnoha letech či staletích máte zájem o udržování národního povědomí ve vašich komunitách. Pokud budete mít zájem, rádi vás postupně seznámíme prostřednictvím našich Stavovských listů i webových stránek s historickými památkami i kulturním děním, kterého se zúčastňují členové naší unie. Takjako my i vy by jste se mohli pokusit seznámit naše členy s aktivitami vašeho sdružení. Zajímáme se o naše krajany i o to, jakým způsobem udržují národní povědomí v cizích zemích, kde žijí.

O naší unii se můžete dočíst na webových stránkách: http://www.zsru.cz.

Pokud budete mít zájem o navázání kontaktů, můžete napsat: e-mail: starosta@zsru.cz nebo napsat na adresu:

 

Sekretaríát ZSRU

 

Nám. Českých bratří 29/10

 

Liberec 5

 

PSČ 460 10

 

Česká republika.

Dosud nepublikované erby.
Zobrazí zvětšenou verzi erbu.

Luboš Josef Neškudla z Hradisk

forma udělení

8. června 2002

certifikát číslo: II/36

Ing. František Štourač z Urštejna

forma udělení

8. června 2002

certifikát číslo: II/37

Zobrazí zvětšenou verzi erbu.
Zobrazí zvětšenou verzi erbu.

František Vaňásek

forma udělení

8. června 2002

certifikát číslo: II/38

 

Václav Josef Háček z Hájku

forma udělení

5. června 2004

certifikát číslo: II/42

 

Zobrazí zvětšenou verzi erbu.
Zobrazí zvětšenou verzi erbu.

Karel František Nebužka z Ježova

forma přiznání

8. června 2004

certifikát číslo: II/43

 

Leopold Jan Podmolík z Podmolí

forma udělení

8. června 2004

certifikát číslo: II/44

 

Zobrazí zvětšenou verzi erbu.
Zobrazí zvětšenou verzi erbu.

PhDr. A.M.S. Gerzanicová

rozená Staufová

forma udělení

4. června 2005

certifikát číslo: II/45

Ing. Tomáš Vondrák - Vrbčanský

forma udělení

4. června 2005

certifikát číslo: II/46

Zobrazí zvětšenou verzi erbu.

Erbovní certifikáty vydané v roce 2003 II/39, II/40, II/41 byly již publikovány ve stavovských listech č. 1/2004.