Ročník 2005 č. 3 a 4 - výběr článků


Obsah vybraných článků:
XVI. Zemský sněm ZSRU v Liberci.
Informace z rodových krajů:

XVI. Zemský sněm ZSRU v Liberci.

Uvítací slovo hejtmana RK. Liberec.

Ve dnech 3., 4. a 5. června 2005. proběhl v Liberci XVI. Zemský sněm ZSRU s doprovodným programem, jehož pořadatelem byl Rodový kraj Liberec.

Vlastní jednání Sněmu se uskutečnilo 4. června ve výstavním sále Severočeského muzea. Účastníky Sněmu krátce přivítal Hejtman rodového kraje Liberec, pan J. Formánek z Tučap a poté Zemský starosta ZSRU pan M. Rýdlo z Čápovky, podle stanoveného ceremoniálu, Zemský sněm zahájil.

V úvodu slavnostní části Sněmu vystoupil Podještědský soubor písní a tanců. Jednání Sněmu pozdravil a členy ZSRU v Liberci přivítal náměstek hejtmana p.Antonín Schafer . Zemský starosta pan M. Rýdlo přijal do řad ZSRU nové členy, kteří vykonali členský slib. Dále Zemský starosta předal Erbovní certifikáty, vyznamenání a ocenění udělovaná za zásluhy o ZSRU.

V přestávce mezi jednáním Zemského sněmu se náměstek hejtmana p.Antonín Schafer sešel se Zemským starostou panem Rýdlem a Hejtmanem rodového kraje Liberec panem Formánkem, kteří jej informovali o poslání ZSRU, jejích cílech a perspektivách. Pro všechny účastníky jednání bylo připraveno malé občerstvení.

V pracovní části, která následovala po přestávce, Zemský sněm projednal administrativní a provozní záležitosti ZSRU. Noví hodnostáři složili předepsaný slib do rukou Zemského starosty. Celkovou situaci a vývoj ZSRU zhodnotil ve svém projevu Zemský starosta, o stavu jednotlivých Rodových krajů informovali Hejtmani rodových krajů. Revizor a hospodář přednesli zprávy o příjmech a výdajích a kontrole hospodaření ZSRU. Na závěr Zemský sněm prodiskutoval úpravu členských příspěvků a schválil usnesení, kterým se bude ZSRU řídit do dalšího Sněmu. Po vyčerpání programu Zemský starosta dle stanoveného ceremoniálu Zemský sněm ukončil.

Doprovodný program k XVI. Zemskému sněmu byl koncipován tak, aby se členové ZSRU, kteří jsou rozptýleni po celé republice, mohli seznámit na neformální úrovni a navázat osobní kontakty. Ubytování a prostory pro společenské setkání byly zajištěny v přírodním prostředí rekreačního areálu ,,Zátiší,, v Hamru na jezeře. Program začal již v pátek odpoledne, kdy dorazili první účastníci a společně poseděli v restauraci a u táborového ohně. Další částí programu byla prohlídka Severočeského muzea s odborným výkladem, připravená pro všechny účastníky Zemského sněmu, po skončení jednání. Členové ZSRU tak měli možnost se seznámit s bohatou historií Liberecka. Hlavní částí doprovodného programu byl společenský večer v sobotu 4. 6. Celým večerem hudebně provázela a skvělou atmosféru vytvářela country kapela "Sešlost". Pořadatelé z Rodového kraje Liberec pro přítomné připravili malý ohňostroj a zajímavou tombolu. Dobrá nálada tak účastníkům setkání vydržela do pozdních nočních, až časných ranních hodin.

Na závěr je třeba ocenit práci s přístup značného počtu lidí, kteří se na přípravě a průběhu Sněmu podHeli. Zvláště je třeba vyzdvihnout postoj ředitele Severočeského muzea a spolu s manažerem PKO p.Ondřejem Červinkou ,kteří po počátečním váhání, poté co se seznámili s činností a cíli ZSRU, projevili mimořádnou vstřícnost a ochotu při zajištění prostor a technické přípravě Zemského sněmu. Nelze nezmínit řadu členů Rodového kraje Liberec, kteří k zajištění Sněmu přispěli finančně, pracovně, zajištěním dopravy a poskytnutím technického vybavení. Společným úsilím byl zabezpečen důstojný průběh XVI. Zemského sněmu v Liberci.

Hejtman RK Liberec Josef Formánek z Tučap.


Rodový kraj Praha

Urozené dámy, urození pánové, vážení přítomní,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila a zároveň poděkovala přítomnému hejtmanovi r.k. Liberec a jeho členům, že nám připravili pěkný zážitek.

Stručně Vás seznámím s činností členů r.k. Praha. Jsem dva roky hejtmankou r.k. Praha a za tu dobu jsem se osobně sešla s nemalým počtem členů tohoto kraje. K dnešnímu dni má r.k. Praha 50 členů. Tento počet je od roku 1995 stabilní. Počet členů, kteří odešli z ZSRU je na druhé straně kompenzován příchodem členů nových. Činnost r.k. Praha byla v uplynulém období kladně ovlivněna možností realizovat schůzky u váženého pana Jana Kemra z Krbic. Negativně naši činnost ovlivnila moje dlouhodobá hospitalizace a následná léčba., což mi společně s mým služebním přemístěním do Olomouce zabránilo v aktivní spolupráci s ostatními členy. Doufám, že letošní rok bude pro mne v tomto úspěšnější.

Již v předcházejícím období vznikl u aktivních členů požadavek směřovat naši práci k plnění základního cíle a to rozvíjení rodových tradic. K tomu jsem uvítala aktivitu váženého pana Nebužky z Ježova, který se rozhodl poskytnout část svých podkladových materiálů rešerše o předcích ke zveřejnění na internetových stránkách zsru.cz Zadala jsem správci našich webových stránek zrušit stránku ,,Archivy,, a místo ní vytvořit stránku "Naše genealogie,,, do které jako první zapracovat podklady váženého pana Nebužky z Ježova. Doufám, že i ostatní členové rádi zveřejní výsledky své práce.

V první čtvrtině tohoto roku jsem rozeslala členům dopis ( viz Stavovské listy č. 1 a 2 ) a požádala jsem o vyjádření názorů členů k další práci. Děkuji za písemné odpovědi vážené paní Mgr. Aleně Charvátové Mussikové z Adlersbergu, váženému panu plk. Ing. Lumíru Bedřichu Svobodovi Wissuczekovi a váženým pánům Michalu Streublovi a Drozdovi za zaslané e-mai1y. Současně s tím jsem zjistila neprávnost adres u manželů MUDr. Anežky Krejčí a dipl. det. Rudolfa Krejčího.

Na schůzce 13.dubna se rozhodlo realizovat v tomto roce návštěvu zámku v Brandýse nad Labem a přilehlých památek jako celounijní akci. K tomu jsem zadala panu Ing. V. Bergerovi úkol, do konce měsíce srpna projednat možnou spolupráci s organizacemi v Brandýse a ověřit případné finanční zdroje.

S rokem 2005 se chceme rozloučit a upřesnit si činnost v roce 2006 na schůzce 14.prosince.

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Eva Vladimíra Bergerová, Hejtmanka RK Praha


Rodový kraj Brno

Vážená Zemské rado, vážený Zemský sněme, vážené dámy a pánové,
dovoluji si Vás pozdravit jménem moravského Rodového kraje Brno. Bohužel se nemohu osobně zúčastnit sněmu v Liberci. Musel jsem totiž odcestovat mimo republiku. Tímto se chci omluvit za moji nepřítomnost na Sněmu. Dovolte, aby prostřednictvím našeho člena mohla být přednesena zpráva o činnosti našeho Rodového kraje Brno za období od Sněmu konaného v roce 2004 v Olomouci. Náš brněnský Rodový kraj se schází obvykle dvakrát do roka ale bohužel od posledního Sněmu v Olomouci jsme se sešli jen jednou. Setkání proběhlo v restauraci Gurmán a to ve velice pěkném prostředí, kde jsme se zaměřili na činnost našeho Rodového kraje. Diskuze našich členů se hlavně zaměřila na problém, jak řešit členskou základnu našeho kraje a čím naše nové členy oslovit a motivovat. Musím přiznat, že tento ožehavý problém u nás na Moravě vychází právě z nedostatku vědomí a znalosti historie své-rodové a zároveň historie svého nejbližšího okolí. V našem případě historie jižní Moravy a historie slavného Markrabství moravského. Nazval bych to dokonce nezájmem a někdy i ignorantstvím. A to je moc špatné.IDavně je to moc špatné pro naše budoucí pokolení. Celé naše setkání řídil náš nový zástupce hejtmana pan Marek Šajner. Tímto prokázal, že je hoden zastávat tento post. Vše proběhlo v poklidné atmosféře a za spokojenosti všech zúčastněných.

Z činnosti našeho kraje bych vyzdvihl spolupráci s brněnskou pobočkou Čs. obce
legionářské, kterou vede náš člen pan Páral. Setkáváme se při různých akcích a významných oslavách. Jako člen Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana jsem uskutečnil setkání některých našich členů Rodového kraje při loňském svátku sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Bylo to setkání pro všechny strany zajímavé a poučné.

Na závěr Vás všechny zdravím jménem členů Rodového kraje Brno a přeji dnešnímu jednání hodně úspěchů a všem členům ZSRU přeji hodně e1ánu do další činnosti.

Jiří Václav Procházka EqM, Hejtman RK Brno


Rodový kraj Liberec

Vážený Zemský sněme, vážení hosté,
dovolím si Vás nyní seznámit s činností Rodového kraje Liberec v období od 15. do 16. Zemského sněmu.
25. a 26. června loňského roku jsme poskytli pracovní výpomoc při přípravě letního tábora pro děti z dětských domovů, který pořádá Rytířský řád sv. Václava. Rok 2004 jsme zakončili setkáním na konci listopadu v restauraci ,,Na hrázi... kde jsme zhodnotili uplynulý rok a připravili plán činnosti na rok 2005.
Rok 2005 je zcela podřízen zajištění konání XVI. Zemského sněmu. Na setkání v březnu si členové Rodového kraje Liberec rozdělili úkoly nutné k zajištění srazu Zemské stavovské rady, která před Zemským sněmem kontroluje vhodnost zvolených prostor a poté již všechno úsilí směřovalo k dnešnímu dni, který je vyvrcholením naší letošní činnosti. V tomto období se operativně scházeli ti, kteří se aktivně podt1eli na přípravných pracích. Na tomto místě bych chtěl veřejně poděkovat všem, kteří přispěli prací či finanční částkou, nebo obojím, k průběhu Zemského sněmu. Přiznávám, že jsem příjemně překvapen tím, že i řada členů, které považujeme za pasivní, byla ochotna přiložit ruku k dt1u nebo peníz k dílu. Ještě jednou všem děkuji.
Naši tradiční akci ,,Jeden hrad ročně" jsme letos realizovali návštěvou města Vrchlabí, kde jsme se zúčastnili kněžského svěcení našeho člena pana Altmana, který zdárně ukončil teologické studium. Jménem Rodového kraje Liberec jsme mu předali blahopřejný list a upomínkový dárek.
Přehled naší činnosti a fotodokumentaci můžete shlédnout na naší nástěnce. Tyto
materiály též rozest1ám našim členům, kteří se akcí nezúčastňují osobně.
Děkuji Vám za pozornost.

Josef Formánek z Tučap, Hejtman RK Liberec

 


Rodový kraj Žatec

Vážené dámy, vážení pánové,
všechny Vás zdravím jménem Rodového kraje Žatec. Jsem rád, že jsme se zde sešli v tak hojném počtu.O to více mě těší, že mezi známými tvářemi vidím i nové, což ukazuje na zájem nových členů.

Dovolte, abych nejprve poděkoval za přípravu Zemského sněmu Rodovému kraji Liberec. Rád bych poděkoval za svěřenou důvěru, díky které jsem byl jmenován hejtmanem Rodového kraje Žatec.

Tak, jako asi v každém Rodovém kraji jsou členové, kteří se podílejí na činnosti více a jiní méně. Samozřejmě na naši činnost v Unii má vliv i vytíženost v práci, jiné záliby a jiné aktivity. Každý podle svých možností jsme schopni přispět k dobré věci. V Rodovém kraji Žatec nemohu opomenout spolupráci s paní Šnajdrovou, která napomohla k převzetí funkce nového hejtmana a byla i nápomocna seznámení se s chodem Rodového kraje Žatec. Nemalou oporu Rodový kraj Žatec má v panu Vernerovi. Kromě své práce je i předsedou spolku numismatiků v Kladně. Našemu Rodovému kraji Žatec daroval CD disk s přehledem numismatických regionálií okresů Kladno a Rakovník, na kterém sám pracoval. Každý může posoudit přípravu prezentace našeho žateckého kraje, kterou připravil na nástěnkách. Zde si dovolím upozornit především na mince a vztah k žateckému kraji. Bude-li mít někdo zájem, pan Verner zodpoví případné dotazy.

Přeji všem hejtmanům Rodových krajů, ale především Rodové unii, aby přibývalo aktivních členů. Všem členům Zemské stavovské unie přeji, aby se při akcích pořádaných Zemskou stavovskou rodovou unií mohli účastnit setkání a nekřížily jim plány jiné záležitosti.

Ing. Josef Vorel Hejtman RK Žatec


Rodový kraj Plzeň.

Vážené dámy a pánové,
srdečně Vás zdravím jménem členů ZSRU- Rodového kraje Plzeň.

Jaký byl a jakými problémy se zabývali členové v tomto roce:
žádné převratné změny jsme nezaznamenali, nebyly a ani jsme je neočekávali, všechno probíhalo v duchu schváleného plánu činnosti a zaběhlých zkušeností. Schůzky jsme měli každý měsíc, účast, vzhledem k počtu členů byla optimální. Členská základna je stabilizovaná a ustálila se -jak jsem se již zmínil- na optimální úrovni. Hlavní -nosný-bod programu byl individuální, ne vždy však odpovídal poslání a programu ZSRU, ale bylo vidět snahu členů o zapojení do práce RKP. Zde bych chtěl uvést, že smyslem těchto "přednášek" které provádějí jednotliví členové navzájem sami pro sebe, je zajistit určitý odborný růst alespoň v teoretických částech pomocných věd historických.

Přesto však, hlavně přelom roku 2004-2005 a následné měsíce se mě zdály chaotické, roztěkané, neurovnané, neslané a nemastné. V plné míře se u řady členů projevila pracovní vytíženost a zaneprázdněnost, kdy jsme museli pravidelně termíny schůzek upřesňovat a s tím i upřesňovat hlavní program pro přednášející. Každá schůzka byla v podstatě improvizovaná, proto jsme pro uklidnění situace přešli na jinou formu - více jsme se zaměřili na společné akce spojené s udržováním kolektivu RK - např. společná schůzka u členky p. Gerzanicové, která nás pohostila gulášem, společný výlet členů a rodinných příslušníků na hrad Bečov ke zhlédnutí relikviáře sv. Maura, následný výlet na hrad Loket a návštěva muzea knižní vazby v Lokti nad Ohří. A abych nezapomněl v neposlední řadě ještě účast na výstavě "Vojna veselá i smutná" pořádaná v mázhauzu plzeňské radnice.

Výhodou v tomto případě je, že jádro kolektivu členů RK je stabilní a vše je vlastně jen otázkou několika málo telefonátů a domluvy.

Tolik k minulosti. Ale co dál v naší práci, co v následujícím období? Především dělat to, co jsme schopni a co nám umožňuje členská základna, neplánovat nesplnitelné a neproveditelné akce. Jako schůdné a proveditelné vidím to, že bychom se měli (i ostatní rodové kraje) zaměřit na sympatizanty, tedy na příznivce, kteří mají zájem o problematiku ZSRU, ale zatím (z různých důvodů) nechtějí být členy-zvát je na schůzky, na společné výlety, a také se soustředit na rodinné příslušníky.. Vedle toho je zapotřebí pro budoucnost aktualizovat a obnovovat naše webové stánky na internetu a přinášet zájemcům nové, čerstvé informace o práci v rodových krajích. Jinými slovy, prodat všechno to dobré a kvalitní. Za 3/ si myslíme, že by bylo vhodné (v případě organizování společných akcí) vyrozumět sousední rodové kraje zda nemají zájem se na nich také zúčastnit. V našem případě jsme s kolegou p. Vorlem z RK Žatec předběžně domluveni na podobných krocích. A v neposlední řadě: každý rodový kraj vydává koncem roku svůj Informační zpravodaj, či chceme-li souhrnnou zprávu o činnosti RK v průběhu roku. Zvažujeme, že po 1 výtisku bychom navíc dávali do Státní vědecké knihovny nebo do některé z knihoven v místě bydliště, k případnému využití studentů nebo zájemců, protože nikdo z nás dnes neví, jestli se nenajde student, který naše materiály využije ke zpracování diplomové práce.

Na závěr mě dovolte, abych hejtmanovi a všem členům RK Liberec poděkoval za přivítání, za přípravu a provedení letošního sněmu.

Antonín Urbánek ze Zděchova, Hejtman RK Plzeň


Rodový kraj Benešov.

Vážené dámy, vážení pánové,
zdravím Vás jménem Rodového kraje Benešov, kraje pod Blaníkem a zámku Konopiště. Předem chci poděkovat hejtmanovi Rodového kraje Liberec a jeho spolupracovníkům za srdečné přijetí a vzorně připravené prostředí, jako vždy, při různých setkáních v Liberci, nebo v Hamru na Jezeře.

Náš Rodový kraj Benešov za deset let práce se rovněž nemá za co stydět, trpělivou prací na zachování rodových tradic, které chtěl minulý režim vymazat z paměti lidí se díky Bohu nepodařilo. Naše generace musí udělat vše pro to, aby se zachránilo co se ještě dá. Přibíráním mladších členů zapálených do naší činnosti, omlazujeme naši společnost.

Jednou ročně pořádáme velké setkání v únoru v našem penzionu, kde určíme rozvrh prací na následující rok. Je to společná činnost s Řádem svatého Václava na obnov! kostela Svatého Jakuba a Filipa na Chvojně u Konopiště. Následuje šest koncertů a několik problí4ek s výkladem o historii tohoto klenotu ze 13. Století a že jsme opravdu pyšní, svědčí jeho návštěvnost. Letos Vás zvu na hromadné posvěcení dopravních prostředků na 24.července v 16.hodin na sv. Kryštofa.

Máme rody Fulínů a Potůčků, které mezi sebou zdravě soutěží ku prospěchu věci. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a úspěch našemu jednání a nashledanou v Benešově.

Děkuji za pozornost

Václav Josef Potůček z Mezihoří, Hejtman RK Benešov


Rodový kraj Chrudim.

Zpráva Hejtmana Rodového kraje Chrudim o činnosti od Sněmu Olomouc 2004 do Sněmu Liberec 2005.

Ve zmíněném období se našim členům podařilo uskutečnit několik hodnotných akcí s velkou účastí členů a veřejnosti. Za zmínku stojí setkání na konci roku 2004 v hotelu Bohemia v Chrudimi. Na tomto setkání, kde byla bohatá účast asi 30 osob. byl také hodnotný program. Pan Mgr. Ivan Slejška přednášel o historii města Chrudimi. Proběhlo vyhlášení XII.ročníku literární soutěže o Cenu J.L.Zieglera pro studenty středních škol a vyhlášení Ceny Hejtmana Rodového kraje Chrudim Dr. Augustina Andrleho. Cenu Hejtmana za rok 2004 obdrželi pánové: Milan Toušek ze Zámrsku za boj proti rakovině, Mgr. Milan Hloušek za práci s dětmi z Dětského domova HoIice a pan Josef Kučera z Vysokého Mýta za celoživotní práci s dětmi. Hudební vystoupení obstaral pan Miroslav Baldrych, kytarista a dirigent orchestru, který zahrál několik skladeb Karla Kryla. Ozdobou setkání byly dámy Ješinová a Věra Horáková.

Další společné setkání do Sněmu v Liberci 4.6.2005 se neuskutečnilo. To však neznamená, že naší členové nic nedělali. Opak je pravdou. Naše bohatá činnost se opírá především o práci několika aktivních členů, kteří různé akce ve spolupráci se ZSRU koordinují a pořádají. Jedná se o pořádání "Dnů chleba" v pořadatelské režii šéfa firmy NOPEK. pana Bohuslava Štanglici, hudební vystoupení našich členů, operních zpěváků Jiřiny Přívratské a Richarda Haana a houslistky Anny Rejnišové. Chválybodná je velká aktivita pana Mgr. Ivana Slejšky v pořádání velkopepé slavnosti na počest 950. výročí od první písemné zprávy o městě Chrudim. Tato významná akce se uskutečnila ve dnech 13.-15.května za hojné účasti představiteIů státu a našich členů. Pan Václav Jetmar z Vysokého Mýta uskutečnil někoIik výstav obrazů v jeho galerii "Na Mýtě". Hejtman Andrle se také snažil a připravil několik celostátně významných kulturních a sportovních akcí. Nejvíce členů se zúčastnilo akce spojené se křtem knihy autorů Jana Klímy a Augustina Andrleho "Mezi třemi kontinenty". Akce se uskutečnila dne 6.12.2005 v M-klubu ve Vysokém Mýtě. Zúčastnila se a kmotrou knihy se stala pani Ing. Jana Bobošíková , poslankyně Evropského parlamentu a další významní hosté jako, Dr. Jan Novák (přemožitel kanálu La Manche), Richard Haan (Státní opera Praha), starostové okolních obcí a měst a další zájemci. V sále bylo na 200 osob.Plavecký"Orlický maratón" na Pastvinské přehradě pod patronátem předsedy Poslanecké sněmovny pana Lubomíra Zaorálka se uskutečnil 3.9.05 . Maratónu se zúčastnilo na 130 plavců. Ve svém hodnocení nemohu zmínit opět pana Ivana Slejšku, který obětavě a na vysoké úrovni vede kroniku celé ZSRU a zasluhuje si významnějšího ocenění.

Do našeho Rodového kraje jsme přijali čtyři nové členy o kterých jsme přesvědčeni, že budou pro ZSRU přínosem. Celkem máme k dnešnímu dni 4.6. 2005 32 členů. Za negativní jev považujeme, že se nám nepodařilo po dva roky podat žádné kompletní podklady pro předání erbovního certifIkátu našemu členu. Vývod 16 předků je pro některé členy náročný. Na Cenu J.L.Zieglera pro rok 2005 navrhuji pana Jaromíra Kovaříka, doc.MUDr.Csc. za jeho publikační činnost (doposud 11 publikací, povětšinou o myslivosti a Řádu Sv. Huberta).

Na měsíc září, pravděpodobně 9.nebo 10. 2005 připravujeme celostátní setkání do Vysokého Mýta, kde by se měl v předpremiéře představit program "Cyklus písní pro soprán, tenor a klavír od skladatele J. Boháče a textařky Heleny Tarkó. Účinkovat budou zpěváci Státní opery Praha. Ve stejném termínu bude vernisáž malířky a ilustrátorky Věry Krumphanzlové a spisovatelky Heleny Tarkó, která představí svou novou básnickou sbírku.

Naše činnost byla, je a bude činorodá a bohatá.

Dr. Augustin Andrle Hejtman RK Chrudim


Rodový kraj Olomouc.

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulé období. Stěžejní záležitostí byl pro náš RK pochopitelně XV. Zemský sněm, který se konal právě v Olomouci. Při jeho organizaci se ukázaly skutečnosti jak pozitivní, tak negativní.

K těm prvním bych rozhodně přiřadil aktivní spolupráci především dvou našich členů a to mojí ženy Miroslavy a pana L. Podmolíka, který je zároveň naší spojnicí s genealogicko-heraldickou sekcí Vlastivědného muzea v Olomouci. Oběma touto cestou ještě jednou za jejich odvedenou práci děkuji. Dále příprava Sněmu znamenala celou řadu jednání, při kterých došlo k prohloubení již existujících a navázání nových vazeb a kontaktů, které mohou být RK jen a jen prospěšné - mám na mysli paní rektorku UP prof. MUDr.,PhDr. J. Mačákovou CSc., děkana FF UP doc.dr. I.Bartečku CSc., paní J.Hýbnerovou a pana ing. J.Poura z Konferenčního servisu UP, manažerku Uměleckého centra UP paní J.Koulovou, představitele KÚ Olomouckého kraje (ing. Jufenu, dr. Krejčířovou a ing. Rudolfa), který se stal generálním sponzorem sněmu, představitele Olomouckého arcibiskupství a to především biskupa J. Hrdličku, představitele místních medií ( TV Morava, Žurnál UP, ČR Olomouc) a pochopitelně sponzory - firmu AKUNA CZ s.r.o., p.T.Mecku, Coca-Colu, Lázně Slatinice a.s. a Pivovar Litovel. Písemnosti a fotodokumentace ze Sněmu byly předány do archivu ZSRU.

Členové našeho RK mají velkou radost, že ohlasy na Sněm byly veskrze pozitivní (hodnocení ZSR, osobní ohlasy, Stavovské listy) a že se členům ZSRU i hostům v Olomouci líbilo.

K těm druhým bych patrně zařadil nepříliš radostnou personální situaci RK Olomouc a sebekriticky i s tím související další fakt, kterým je nepochybně časová profesní vytíženost hejtmana RK.

Následný plán činnosti se podařilo realizovat - proběhlo vánoční posezení v Konviktu UP. Byly navázány kontakty s místním kulturním zpravodajem a v dalším období budou konkretizovány jednotlivé následující fáze spolupráce.

V dubnu letošního roku jsme navštívili kostel a farnost ve Velkém Újezdě u Olomouce a měli možnost hovořit s panem farářem o historii i současnosti objektu i o aktuální problematice ZSRU.