OBSAH:

- Plán činnosti ZSRU na rok 2003
  - Zpráva o činnosti ZSRU přednesená na XIV. Sněmu ZSRU:
  - Z vystoupení zástupců rodových krajů na XIV. Sněmu ZSRU:
    Rodový kraj Praha
    Rodový kraj Benešov
    Rodový kraj Brno
    Rodový kraj Chrudim
    Rodový kraj Liberec
      Rodový kraj Plzeň
      Rodový kraj Žatec
  - Usnesení XIV. Zemského sněmu ZSRU konaného 7. června 2003:
    Seznam členů vyznamenaných na XIV. Zemském sněmu:
- Informace z rodových krajů:
    Informace o dění v RK Plzeň v 1. pololetí 2003
- Rodové srazy:
    Sraz rodiny Urbánků
      Sraz rodu Kemrů

 


Plán činnosti ZSRU na rok 2003
Říjen: 1. října vydání Stavovských listů 3/03
Listopad: Rodové kraje
Prosinec: 6. prosince zasedání ZSR v Praze 2 na Břežance a uzávěrka příspěvků pro Stavovské listy 4/03
20. prosince vydání Stavovských listů 4/03

^ Zpět na začátek stránky ^

 


Zpráva o činnosti ZSRU
přednesená na XIV. Sněmu ZSRU místostarostkou ZSRU
     Vážené dámy, pánové, milí hosté,

     Dovolte, abych přednesla zprávu o činnosti ZSRU od XIII. Sněmu v Žatci v roce 2002, na kterou navazuji, až do dnešního dne.

     Naše občanské sdružení eviduje k dnešnímu dni 169 členů, z toho 129 zaplatilo členské příspěvky. K tomuto počtu nepočítám partnery, rodiny a rody, které naši členové ovlivňují a přibližují k myšlenkám rodových tradic. Je pro mě potěšující, že od roku 2000, kdy jsem převzala funkci místostarostky ZSRU po panu Ing. Miroslavu Škrabalovi z Královky jsme se rozrostli o 20 členů, z toho jen 5 členů oznámilo ukončení členství.

     ZSRU je neziskovou organizací, nedostává žádné dotace a její příjmy tvoří pouze členské příspěvky a vstupní vklady. Zde mohu konstatovat, že příspěvková kázeň se velmi zlepšila, ale členské příspěvky, které stanovuje Zemský sněm stále nestačí na vydávání čtyř čísel časopisu, ani na podporu RK, ani na pokrytí nejrůznějších potřeb ZSRU.

     ZSR proto oslovila Hejtmany RK o poskytnutí sponzorských darů ve prospěch ZSRU. Někteří Hejtmani se v minulém roce vzdali příspěvků na člena ve výši 50 Kč na osobu. Získali jsme příspěvek ve výši 10.000 Kč od Hejtmana RK Olomouc MUDr. Otto Košty, který část prostředků použil na nový znak , razítko i vlajku nově vzniklého RK Olomouc. Dále se nám podařilo díky režijním nákladům šéfredaktora Stavovských listů pana Jana Kemra z Krbic snížit náklady na vydávání časopisu z 10.000 Kč na 3.000 Kč a díky panu Nebužkovi z RK Praha, který rozesílal časopis na vlastní náklady, jsme ušetřili na jiné potřeby ZSRU.

     Z těchto důvodů jsme loni hospodařili se ziskem a předpokládáme, že i letošní rok něco ušetříme, abychom mohli rozvíjet naše ušlechtilé myšlenky rodových tradic, které nikdy nebudou ziskové.

     Dále bych se chtěla zmínit o sponzorském daru, který zprostředkoval Hejtman RK Chrudim Dr.Augustin Andrle Alta Mutensis ve výši 10.000 Kč od podniku Karosa Ve Vysokém Mýtě. Ten jsme použili na výrobu řádu Sv.Václava, což zajistil pan ing. František Štourač z RK Brno.Díky sponzorům jsme pořídili prapory dalších rodových krajů a připravili v součinnosti s RK Chrudim Cenu J.L.Zieglera. Udílení Ceny J.L.Zieglera sahá v tomto RK do roku 1995, kdy Hejtmanka Helena M. Tarkó z Rýzmburka vypsala první literární soutěž pro studenty středních a odborných škol. V minulém roce také navrhla Radě ZSRU, aby cenu rozšířila na celou Unii. Po vypracování stanov p. Karlem Bernardem z RK Liberec ji Rada pojmenovala Zvláštní cenou J.L.Zieglera. Místostarostka Dr.H.M. Tarkó z Rýzmburka nechal zhotovit matrici na výrobu medajlí a navrhla vzhled diplomu, který nechal zhotovit Hejtman RK Chrudim pan Dr. Augustin Andrle Alta Mutensis. Částka se blížila opět k 10.000 Kč.

     U Rodového kraje Chrudim ještě ráda zůstanu. Dík patří panu Mgr. Ivanu Slejškovi z Tibřichů, který dva roky intenzivně pracuje na kronice ZSRU. Kronika se za jeho působení ve funkci kronikáře rozrostla na 300 stran. Pan Mgr. Slejška nechal kroniku svázat a dnes ji oficiálně předává Zemskému starostovi k uložení v sídle ZSRU na Svijanech.

     Nyní bych se chtěla vyjádřit k činnosti komor a Rodových krajů.

     ZSRU má komoru historickou v čele s JUDr. PhDr. Jaromírem Stachem z Hrádku, která pracuje v jednom muži a ten zásobuje časopis Stavovské listy historickými články. Tady bych Vás chtěla požádat o spolupráci, neboť v jednom se to špatně táhne. Obdobná situace je v komoře heraldické, kterou tvoří pan ing. Pavel Potůček z Mezihoří, starosta ZSRU pan Milan Rýdlo z Čápovky a archivář pan ing. Lumír Svoboda Wisuczek.

     Nejlépe si vedou Rodové kraje, kterých máme k dnešnímu dni osm. Zprávy z RK si za chvíli poslechnete a budete mít možnost posoudit jejich aktivity za uplynulý rok. Na tomto místě bych chtěla poděkovat Hejtmanovi panu Antonínu Urbánkovi ze Zděchova, kterému se podařilo zaktivizovat Rodový kraj Plzeň, panu Dr.Augustinu Andrlemu Alta Mutenzis za velký přínos pro ZSRU, paní ing. Evě Bergerové z Festengrundtu, která se pokouší zaktivizovat RK Praha, panu MUDr. Otto Koštovi, na kterém leží tíha RK Olomouc, panu Josefu Formánkovi z Tučap, Hejtmanovi RK Liberec, Hejtmanovi RK Benešov, panu Václavu Potůčkovi z Mezihoří a Hejtmanovi RK Žatec Camillo Pohankovi z Klatov za příkladné vedení Rodových krajů. Dále bych chtěla poděkovat panu ing. Antonínu Hušákovi z Wildenbrunnu ve spolupráci s členy RK Liberec za přípravu dnešního XIV. Sněmu, stejně tak panu ing. Františku Štouračovi a Hejtmanovi RK Brno, panu Jiřímu Procházkovi z Radlic za přípravu dnešního Zemského sněmu.

     Zvláštní poděkování za obětavou práci ve prospěch ZSRU patří pokladníkovi, panu Janu Radochovi z Kunčí, který pravidelně zpracovává písemné zprávy pro ZSR o stavu pokladny, o stavu účtů a jsem nesmírně ráda, že problémy, se kterými jsme se potýkali v roce 2000 a 2001 byly panem Radochem z Kunčí odstraněny. Vše probíhá tak jak má být, v souladu se zákony ČR.

     Vzhledem k příkladné a obětavé práci jmenovaných zástupců navrhuji Sněmu přijmout usnesení, které by dávalo ZSR absolutorium , kterým potvrzuje členy ZSR ve funkcích na příští období do XV. Sněmu, který se bude konat v červnu roku 2004 v Olomouci a do další práce doporučuji Zemskému sněmu aby uložil Zemské stavovské radě:

 •  
 • rozvíjet činnost v oblasti propagace naší Unie a v organizaci i koordinaci společných akcí v Rodových krajích
 • podpořit neformální spolupráci a výměnu zkušeností představitelů Rodových společenství
 • prohlubovat rodopisnou spolupráci svých členů, pokračovat v ní i po vystavení erbů a neformálně si vyměňovat informace členů o svých rodech
 • přispívat do časopisu Stavovské listy
 • zabezpečit konání XV.Zemského sněmu v Olomouci v červnu 2004.

     V roce 2001 na Sněmu v Benešově jsem vyzvala členy ZSRU, aby se pokusili vytipovat ve svém RK hradní zříceninu nebo zpustlý zámeček, který by mohli získat pro RK. Dosud se žádný RK neozval. Jediný zámek, který nám poskytl k užívání Zemský starosta pan Milan Rýdlo z Čápovky je zámek Svijany, zde máme také oficiální sídlo ZSRU. V letošním roce se RK Liberec rozhodl tento zámek začít opravovat a zbudovat několik místností pro účely ZSRU. Tímto bych Vás chtěla požádat o účast na brigádách. Termíny brigád uvedeme ve Stavovských listech. Také je možné věnovat jakýkoliv finanční dar na opravu prostor, dar v podobě knih, obrazů nebo nábytku podle možností každého z Vás.

     Vážený Zemský sněme, znovu se setkáme na XV. Sněmu v Olomouci, budeme mít další možnost celostátního setkání a to 1. Srpna 2003 v Nových Hradech u Chrudimi, akci pořádá RK Chrudim, nebo 12. – 14. Září na Hamru na Jezeře, akci připravuje RK Liberec. Tady se také uskuteční setkání ZSR. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši účast na XIV. Zemském sněmu a popřejme si do dalšího roku hodně aktivních členů v RK. Všem členům ZSRU přeji upevnění vztahů v Rodech, tolik potřebných pro existenci zdravého a duchovního národa. PhDr.

Mgr. Helena M. Tarkó z Rýzmburka
Místostarostka ZSRU

^ Zpět na začátek stránky ^

 


Z vystoupení zástupců rodových krajů na XIV. Sněmu ZSRU

 

Rodový kraj Praha
     Urozené dámy, urození pánové, vážení přítomní!

     Dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila a zároveň poděkovala přítomnému hejtmanovi RK Brno a jeho členům, že nám připravili pěkný zážitek.

     Jsem necelý rok hejtmankou Rodového kraje Praha a za tu dobu jsem se sešla osobně s nemalým počtem členů tohoto kraje. K dnešnímu dni má RK Praha 52 členů. Když jsem si pročítala převzatou agendu, tak tento počet 52 členů je od roku 1995 stabilní. V dalších letech docházelo jen k malým výkyvům. Počet členů, kteří odešli ze ZSRU se na druhé straně kompenzoval příchodem členů nových.

     Od minulého sněmu ZSRU se členové RK Praha sešli čtyřikrát. V roce 2002 2x a od začátku tohoto roku také dvakrát a to :

     Dne 18.2.2003 v salonku restaurace Na pasece v Rumunské ulici v počtu 7 členů a téhož dne v Poetické kavárně v počtu 4 členů. Témata schůzky byla : Seznámení se s obsahem a stavem internetových stránek zsru.cz s důrazem na obsah příspěvků Rodového kraje Praha. Diskuze se zaměřovala nejen k obsahu, ale i ke grafickému provedení. O záměrech dalšího rozvoje informoval pan ing. Vladimír Berger a přislíbil na další sezení přinést návrhy stránek s jiným barevným provedením nadpisů a fonty, které navrhnou členové. Ostatní členové přislíbili zaslat své návrhy obsahu.Svůj výklad dokládal praktickými ukázkami na notebooku.

     Dne 15.4.2003 proběhla schůzka v salonku restaurace Na pasece v počtu 5 členů. Přibyla otázka přípravy RK Praha na tento sněm ZSRU v Brně. Jsem ráda, že na schůzky přicházejí ti členové, kteří mají o probíraná témata zájem a nevadí, že jsme v menším počtu, neboť v tomto hektickém životě si vážím každého přítomného, který se dokáže zastavit a udělat si pěkný večer a vyměnit si informace s ostatními, prostě si popovídat o tom, co každého zajímá.

     Tyto schůzky jsou stimulem pro neformální osobní poznávání i pro rozšiřování vzájemného přátelství v duchu pěstování rodových tradic. Aktivitu i zájem o dění v našem pražském kraji spatřuji v naplňování poslání stanoveného v programu naší Zemské stavovské rodové unie.

     Zjišťuji, že účast, kdy se můžeme setkat , je čím dál více ovlivňována časovými a finančními možnostmi našich jednotlivých členů. Budu v budoucnu i k tomuto faktu přihlížet. Je to dáno i tím, že nadpoloviční většina členů je ve věku nad 60 let.

     Omlouvám se všem členům, že z technických důvodů nemohla proběhnout návštěva Brandýského zámku. Tuto akci , po dohovoru i s ostatními členy Rodového kraje, přesouváme na jiný termín, o kterém budu členy včas informovat.

     Za dobu svého ročního působení krajskou hejtmankou RK Praha jsem při přípravě na sněm zařídila, aby RK Praha měl svou standartu, která je vystavená mezi ostatními. Výroba byla realizována za pomoci ceremoniáře pana Štourače.

     Při práci s agendou Rodového kraje jsem zjistila nedostatky v adresách našich členů. Proto žádám všechny členy, kteří mě dosud neinformovali o změnách alespoň telefonického kontaktu, ať tak učiní buď na adresu Ing. Bc. Eva Vladimíra Bergerová, Zahradnická 1722, 250 01 Brandýs nad Labem, nebo na stacionární telefon 326904900, nebo na e-mailovou adresu praha@zsru.cz , případně ti, kteří mají kontakt na můj mobil formou SMS, nebo mohou i dnes na sněmu.

     Těší mě, že trvá zájem lidí o vlastní rodové tradice a naplňuje se tím poslání, které má Unie ve stanovách a přeji Vám, abyste prožili pěkný nejen dnešní a zítřejší den. Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Bc. Eva Vladimíra Bergerová
Hejtmanka Rodového kraje Praha

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Benešov
Vážené dámy, vážení pánové,

Zdravím Vás jménem Rodového kraje Benešov, kraje pod Blaníkem a z kraje zámku Konopiště a kostela sv. Jakuba a Filipa na Chvojně.

Předem chci poděkovat Rodovému kraji Brno pod vedením Krajského hejtmana pana Jiřího Procházky za srdečné přivítání a pohostinnost.

Náš Rodový kraj má za sebou osm let usilovné práce na obnovení rodových tradic, které chtěl komunistický režim zničit a vymazat z povědomí lidí, což se díky Bohu nepodařilo.Naše přesvědčení je, že když naše generace nepodchytí své rodinné předky v rodokmenech a jejich tradicích, bude tato propast do budoucna ještě větší. Další můj poznatek je, že méně aktivních členů jevíce než hodně pasivních. V tomto roce jsme přijali další dva členy a to pana Josefa Mlíkovského a akad.malíře pana Jana Dvořáka.

Máme dva rody, které pracují na prohlubování vztahů a spolupráce svými setkáními. Je to rod Potůčků a rod Fulínů a i tady je zdravá rivalita ve prospěch věci.

Velké setkání Rodového kraje děláme v zimě, kdy uděláme rozvrh práce na celý další rok.

Nemohu opomenout spolupráci s Rytířským řádem sv.Václava, kde se nám podařilo zachránit kostel sv.Jakuba a Filipa na Chvojně před jeho zničením. Tuto druhou nejstarší památku na okrese Benešov, která má nevyčíslitelnou hodnotu, se snažíme dostat do podvědomí lidí pořádáním prohlídek kostela a pořádáním koncertů a přispět tak k obnově duševních hodnot lidí, které naší společnosti tolik chybí. Opakovaně proto nabízím při návštěvě Konopiště prohlídku kostela sv.Jakuba a Filipa s výkladem jeho bohaté historie a s možností vyhlídky z věže kostela.

Přeji Vám všem hodně zdraví, úspěch našemu jednání a nashledanou v Benešově a na Chvojně.

Děkuji za pozornost.

Václav Josef Potůček z Mezihoří
Hejtman RK Benešov

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Brno
Dámy a pánové, vážení hosté, vážený sněme,

Dovolte mně, abych Vás přivítal u nás na Moravě v Rodovém kraji Brno, v bývalém hlavním městě Markrabství moravského.

Od posledního 13. Sněmu, který se konal v Žatci uplynulo již 12 měsíců. Tento čas byl pro náš Rodový kraj , jak jste si mohli všimnout nejen ve Stavovských listech, ale i na internetových stránkách ZSRU, klíčový. Rodový kraj Brno se rozdělil na dva kraje a to na brněnský a olomoucký. Začátek nebyl pro nás jednoduchý. Naše činnost se musela přizpůsobit menšímu počtu členů. Přesto si myslím, že se nám práce daří. Největším příkladem této spolupráce našich členů je právě tento 14. sněm.

Od posledního sněmu jsme pořádali dvě setkání. Říjnové setkání našich členů se uskutečnilo na hradě Pernštejně. Tato akce byla prezentována jako setkání členů ZSRU. Tuto akci organizoval náš člen Ing. František Václav Štourač z Urštejna a myslím si, že setkání perfektně připravil a zajistil. Proběhly zde přednášky p. doc. Ustohala na téma: Potomci Moravanů v tichomoří a genealogie mormonů na Tahiti a přilehlých ostrovech. Přednášky se velice líbily a byly přínosem pro všechny zúčastněné členy. Vzhledem k velice špatnému počasí si myslím, že toto setkání splnilo svůj cíl.

Další akce , které se zúčastnili někteří naši členové byla přednáška na téma: Jaroslav Hašek – člověk, spisovatel, voják. Byla to vzpomínka na světově uznávaného spisovatele. Při této příležitosti jsme si připomněli 80. Výročí jeho úmrtí. Této přednášky se zúčastnil vnuk Jaroslava Haška p. Richard Hašek. Aktivně se na této přednášce podílel náš člen p.Ing.Bohuslav Páral z Rokytnice, který tuto přednášku zajišťoval.

Jarní dubnové setkání členů našeho kraje se konalo v Brně. Zaměřili jsme se na blížící se 14. Sněm. Tuto akci pojali naši členové jako prestižní. Rádi se zhostili všech úkolů které si předsevzali. Zato jim patří velké uznání a poděkování. Musím se zmínit i o jedné ne příliš podařené věci, která zkomplikovala naši přípravu sněmu. Jde o opožděné vydání Stavovských listů. Všechno souvisí se vším. Naše rezervace, které jsme zabezpečovali, ať se jednalo o ubytování nebo jízdu parníkem se tím pádem zkomplikovala natolik, že se termín nestihl a tím pádem byla rezervace zrušena. Musela se zbytečně vyvinout další aktivita, aby se zjednala náprava a věc dotáhla do zdárného konce.Proto si myslím, že tak důležité informace jako je sněm by se měli naši členové dozvědět včas. ( Pozn. redakce: Vše skutečně souvisí se vším! Stavovské listy vyšly s týdenním zpožděním právě proto, že Rodový kraj Brno dodal materiály ke Sněmu opožděně! )

Další co náš kraj zajišťoval byla výroba praporů. I přes menší problémy jsme úkol splnili. Sami se o tom můžete přesvědčit.

Tento rok je významným mezníkem některých našich členů, proto si dovolím se o nich zmínit.

V letošním roce se dožívá:

 • pí. Helena Vajgantová ze Svojkova - 75 let
 • p. ing. Bohuslav Páral z Rokytnice - 74 let
 • p. ing. Jan Ostrčil - 71 let
 • p. Josef Hodyc - 70 let
 • p. ing. Kamil Stařík z Olešné - 65 let
 • p. ing. František Štourač z Urštejna - 55 let

Tímto i já, jako hejtman, jim chci poděkovat a poblahopřát k jejich významným výročím. Chtěl bych se ještě zmínit o naší významné člence A. Vajgantové ze Svojkova, která i přes svůj úctyhodný věk se aktivně podílí svými básněmi, které prezentuje a uvádí na významných setkáních nejen u ní doma ve Zlíně, ale i v Praze. Proto bych si zde dovolil přečíst její báseň, kterou složila k příležitosti konání 14. Sněmu konaného právě zde v Brně.

Rodová unie seskupuje lidi, Jestli dovedli množit statky,
kteří ctí rodové tradice nebo prohýřili co se dalo?
Jsou pyšní na své předky! Bádáme v hloubkách rodů….
Co upřednostňují nejvíce? Vždycky to předky nectí.
Jak a kde všichni žili, Však vděčíme jim za život!
Co je zajímalo? Tak vzpomínáme se ctí.

A na závěr Vám chci ještě jednou popřát příjemný pobyt v Brně a v našem Rodovém kraji. Těším se na další spolupráci a děkuji Vám za pozornost.

Jiří Václav Procházka z Radlic
Hejtman RK Brno

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Chrudim
Činnost členů ZSRU našeho chrudimského kraje je stále bohatší a členitější. Především proto, že naši členové jsou vesměs lidé činorodí, aktivní, jak ve svém povolání, tak ve svém volném čase, kdy pořádají velké množství akcí pro děti, mládež a veřejnost. Například: Pan Bohuslav Štanglica pořádá v červnu slavnost „Dny chleba“ v Pardubicích, paní Anna Reinišová, členka Komorní filharmonie Pardubice, pořádá koncerty pro veřejnost a především pro mládež, pan Václav Jetmar, majitel galerie „Na Mýtě“ uspořádal v hodnoceném období 8 výstav, Ing.Jiří Zedníček, předseda Junáku, uspořádal mnoho akcí pro děti, pan Mgr. Ivan Slejška, uspořádal několik kulturních akcí v Chrudimi, paní Jiřina Přívratská a pan Richard Haan, operní pěvci Státní opery v Praze, věnovali své koncerty na humanitní účely, pan Dr. Andrle uspořádal několik závodů pro děti, V.ročník závodů v plavání pro poslance Parlamentu ČR, štafetový závod poslanců mezi ostrovem Hvar a pevninou, kdy plavali poslanci ČR a poslanci Chorvatska a tak bych mohl pokračovat dále a jmenovat další aktivní členy.

V roce 2003 jsme zatím uspořádali jednu společnou akci, konanou dne 3.března a tou byla společná návštěva na operním představení v Praze, kdy nás pozvali sólisté Jiřina Přívratská a Richard Haan na operu Aida. O této návštěvě jsme informovali ve Stavovských listech v čísle 2. Další společná akce se pravděpodobně uskuteční ve dnech 1. – 2. srpna v Roudné u Nových Hradů na Chrudimsku.

Náš člen Mgr. Ivan Slejška vede vzorně kroniku ZSRU, kterou pravidelně doplňuje a aktualizuje.

Zajistili jsme tisk propagačního materiálu o ZSRU, který je na velmi dobré úrovni, za pro Unii dobrou cenu. Dr. Andrle nechal vyrobit pamětní listy na udělování „ Ceny Josefa Liboslava Zieglera“.

Pro ZSRU jsme zajistili deset tisíc na vyznamenání – Kříž Sv.Václava. Pro Dětský domov Holice jsme uspořádali dvě divadelní představení, od ledna každé úterý mají děti z DD zdarma plavecký bazén, čtyři děti pojedou s plavci z Vysokého Mýta na týdenní pobyt do SRN k jezeru u města Grosskrotzenburg u Frankfurtu nad Mohanem.

Na vyznamenání Křížem Sv. Václava navrhujeme : Josefa Tměje z Pohory a Doc.MUDr. Jaromíra Kovaříka Csc. Na Čestný certifikát navrhujeme: Ing. Miladu Rentovou, Věru Horákovou a Janu Jěšinovou.

V našem Rodovém kraji máme pět nových členů: Richard Haan, Jiřina Přívratská, Bohuslav Štanglica, Václav Jetmar a Ing. Zdeněk Štorek.

V současné době má Rodový kraj Chrudim 28 členů. Nedostatkem je časové zaneprázdnění Hejtmana Dr. Andrle, který dvakrát nebyl na zasedání ZSR v Praze a Brně.Je na členské základně, aby z toho vyvodila důsledky.

Všem členům ZSRU přeji hodně elánu do další činnosti.

Dr.Augustin Karel Andrle – Alta Mutensis
Hejtman rodového kraje Chrudim

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Liberec
Vážená Zemská rado, vážení členové a příznivci Zemské stavovské rodové unie, Dovolím si Vás nyní krátce seznámit se situací v Rodovém kraji Liberec za minulé období:

Stav v našem Rodovém kraji zůstal pracovně neměnným již druhý rok. Přibyli nám dva členové, pí. Hušáková a pí. Nejedlová, ale ubyl nám jeden aktivní člen, p.Altman, který se přestěhoval do Vrchlabí na faru a věnuje se škole a práci na faře. Scházíme se čtyřikrát do roka. První schůzka je vždy zjara u p. Rýdla v krbové místnosti, která je víceméně formální, kde si vybereme příspěvky do Kraje a odhlasujeme a rozdělíme peníze na celý rok.

Druhé setkání bylo v Příbrami na Svaté Hoře, jelikož jsme si dali předsevzetí, jeden hrad ročně.

V létě před začátkem tábora pro děli z dětských domovů pořádaném Řádem Sv.Václava se sejdeme na brigádě v Zátiší u Hamru na Jezeře, kde tento tábor probíhá a pomůžeme s přípravou.

Ke konci léta, 12.,13. a 14. září opakujeme Celostátní setkání členů ZSRU na Zátiší v Hamru na Jezeře. Loni se to všem líbilo, ale zrovna v té době postihly Čechy záplavy a tak se hodně členů omluvilo. Fotografie z této a jiných akcí je možné shlédnout na nástěnce Rodového kraje Liberec. Též jsme se připravovali na dnešní Sněm, žerď na vlajku, nástěnku atd.

Na podzim zakončíme rok zase na Zátiší u krbu, kde p. Bernard jakožto barman dělá vynikající míchané nápoje, foto též na nástěnce.

Mimo to se krajský Hejtman nebo jeho zástupce pravidelně zúčastňuje zasedání Rady a informuje členy o výsledcích jednání. Krajský Hejtman také pravidelně zasílá písemné materiály o dění v kraji všem členům Rodového kraje.

Není nás v kraji mnoho, kteří se podílíme na činnosti, ale myslím, že jsme našli rytmus a náplň, které nám vyhovují a tak doufám, že vytrváme a časem se k nám přidají další.

Děkuji Vám za pozornost.

Josef Formánek z Tučap
Hejtman RK Liberec kraje Liberec

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Plzeň
Dámy a pánové,

Všechny Vás srdečně zdravím jménem všech členů Rodového kraje Plzeň.

Před dvěma lety jsme v Rodovém kraji Plzeň stáli před zásadní otázkou, co a jak dál. V diskuzi na Zemském sněmu v Benešově, jsem tehdy uvedl ( kromě jiného ) tyto základní myšlenky:

 • obnovit dialog se Zemskou stavovskou radou a Rodovými kraji
 • stabilizovat Rodový kraj Plzeň tak, aby fungoval a nerozpadl se.

Na obě tyto otázky můžeme dnes odpovědět kladným způsobem.

Činnost v ZSRU má v této souvislosti dvě polohy: jednak členům dát takovou náplň, která by je dále stmelila a obohatila jejich zájem o rodovou tradici a na druhé straně také od členů vyžadovat, aby oni sami, v rámci svých možností, pro Rodový kraj něco udělali a nebyli jen pasivními členy.

Pokusím se tedy v krátkosti zamyslet nad tímto problémem práce Rodových krajů ( se kterým se v průběhu oněch dvou let, ale i dnes průběžně zabýváme ) v trochu obecných souvislostech a to otázkou aktivity našich členů.

Členství v ZSRU a s tím spojená aktivita jednotlivých členů je podle mého ovlivněna:

 • rodovou tradicí, potřebou stýkat se a vyměňovat si zkušenosti s lidmi stejného zájmu, případně se nějak organizovat
 • na předním místě s tímto stojí velký zájem, tj. „koníček“ , protože bez tohoto zájmu je většina členů opravdu pouze pasivními členy. To se ukázalo i v případě členů Rodového kraje Plzeň při tom, kdy všichni členové jednomyslně souhlasili s akcí „ 1 člen, 1 rok, 1 úkol“ – skutečnost nakonec ukázala starou pravdu, že jsou lidé tažní a lidé chovní. A náš Rodový kraj není výjimkou. Buďme realisti a vezměme tuto skutečnost na vědomí.
 • aktivita některých členů je také ovlivněna pracovním a společenským zařazením a případně „nutností či potřebou“ mít erb. Ani v tomto případě se nevyhneme opravdu pasivním členům.
 • volným časem – kdy lépe se dělá kolegům v důchodovém věku, nebo při zaměstnání časově nenáročném, případně s možností časové variability. Volný čas je, podle mého, jedním z rozhodujících faktorů. V případě, že jste přes týden v zaměstnání, zbývá na práci v RK pouze pár večerních nebo víkendových hodin.

A práce pro ostatní Rodové kraje: totéž se týká i takové záležitosti, jako jsou např.: příspěvky do Stavovských listů, které potřebují svůj čas ke zpracování. A to nemluvě o skutečnosti, kdy ne všichni členové jsou schopni nějaký příspěvek napsat. Říkám, buďme realisti – většina členů vstoupila do Unie ne z toho důvodu, že po nich budeme chtít napsat nějaký příspěvek, ale spíše z důvodů zcela jiných. Připouštím , že i těch příspěvků je potřeba, sehrávají mnohem důležitější úlohu, než si možná zatím připouštíme.

Toto krátké odbočení a zobecnění pohledu na práci nejen nás, členů Rodového kraje Plzeň, ukazuje na naprostou rozmanitost práce Rodových krajů, od pravidelných měsíčních schůzek po schůzky dvakrát ročně, možností či nemožností uspořádat celostátní setkání členů a řadu jiných aktivit. Co kraj, to různé možnosti a z toho vyplývající různé aktivity.

Jsem optimista. My se snažíme práci v Rodovém kraji Plzeň v rámci možností udělat rozmanitou a obsahově ji přiblížit členům. Zařazujeme do programu vlastně všechno, co souvisí s vlastní náplní genealogie a heraldiky, případně ostatních pomocných věd historických. Tak také byl koncipován náš plán na rok 2003. Nemělo by asi smysl vypočítávat po jednotlivých bodech co jsme splnili a co ne. Naším bezesporu největším výsledkem je zájem lidí o práci v ZSRU, kterým se dnešním dnem naše členská základna v Plzni rozroste o další 4 členy ( což představuje nárůst o neuvěřitelných 60% ).

Tím chci vlastně naznačit, že naše směřování a úsilí jde správným směrem.

Přeji Vám za všechny členy Rodového kraje Plzeň mnoho pracovních úspěchů a hodně volného času pro práci ve svých Rodových krajích.

Antonín Urbánek
Hejtman RK Plzeň

^ Zpět na začátek stránky ^

Rodový kraj Žatec
Je mojí povinností, jako Hejtmana žateckého kraje pronést několik slov u příležitosti našeho dnešního setkání ve staroslavném Brně. Jsme kraj poměrně chudý jak na členy a též chudý na finanční zdroje, nemůžeme se honosit nějakou dalekosáhlou činností, ale i tak se činíme co nám síly stačí, to znamená, že dnes konečně jsme získali praporec našeho kraje, což kvituji zvláště radostně a jako další úspěch kraje musím vyzdvihnout, že jeden člen našeho kraje převezme zde dnes i prestižní Cenu Josefa Liboslava Zieglera za literaturu, ( kterou převezme syn autora, který se nemohl bohužel dnes dostavit pro nemoc ). Jako další čin důvěry v naše snažení bude složení slibu ZSRU našich dvou členů a převzetí rodového erbu naším novým členem. Další člen do našeho RK se přihlásil pouze slovně, ale do našeho odjezdu na sněm nepodal písemnou přihlášku. Tímto končím tuto krátkou informační zprávu a přeji Sněmu úspěšné a plodné jednání a našim členům mnoho nově navázaných přátelství.

Camillo Pohanka z Klatov
Hejtman RK Žatec

^ Zpět na začátek stránky ^


Usnesení
XIV. Zemského sněmu
konaného dne 7. června 2003 v Brně
1. Projednal:
1.1 Zprávu o činnosti ZSRU za období r. 2002/2003
1.2 Zprávy o činnosti Rodových krajů
1.3 Zprávu o hospodaření ZSRU
1.4 Revizní zprávu

2. Souhlasí:
2.1 S přednesenými zprávami
2.2 Uděluje absolutorium Zemské stavovské radě a Revizorovi za uplynulý rok 2002
2.3 Potvrzuje jmenování nových hodnostářů ZSR pp. Karla Bernarda a Ing. Vladimíra Bergera

3. Stanoví:
3.1 Členské příspěvky členů: Roční 300,-Kč, vstupní vklad 500,-Kč
3.2 Členské příspěvky členů – příslušníků společné domácnosti a důchodců: Roční 150,-Kč, vstupní vklad 500,-Kč
3.3 Členské příspěvky členů žijících v zahraničí: Roční 500.-Kč, vstupní vklad 1800.-Kč
3.4 Z těchto částek obdrží Rodové kraje na drobná vydání 50.-Kč za každého platícího člena, které vyúčtují pokladníkovi
3.5 Poplatek za udělení Erbovního certifikátu a potvrzení Erbovního certifikátu ve výši 2.000.-Kč

4. Ukládá: Zemské stavovské radě
4.1 Rozvíjet činnost v oblasti propagace ZSRU a v koordinaci společných akcí v Rodových krajích
4.2 Podpořit neformální spolupráci a výměnu zkušeností představitelů Rodových společenství
4.3 Připravovat Stavovské listy a dohlížet na práci kronikáře
4.4 Aktualizovat přílohy Organizačního řádu ( Ceremoniální řád s přílohami ) do konce roku 2003
4.5 Zabezpečit zveřejnění Organizačního řádu ve Stavovských listech
4.6 Centralizovat uložení dokumentace ZSRU u Administrátora v kanceláři Unie do konce roku 2003 Hejtmanům Rodových krajů
4.7 Prohlubovat práci v RK, pomáhat členům při získávání materiálů pro vystavení erbů a predikátů a neformálně si vyměňovat informace členů o svých rodech
4.8 Přispívat do časopisu Stavovské listy informacemi a články z Rodových krajů
4.9 Přispívat do Kroniky
4.10 Zabezpečit konání XV.Zemského sněmu v r. 2004 v Rodovém kraji Olomouc

5. Vyslovuje:
5.1 Poděkování Rodovému kraji Brno a všem organizátorům, kteří se zasloužili o přípravu, organizaci a zdárný průběh XIV. Zemského sněmu
5.2 Poděkování Zemské stavovské radě za nezištnou práci v uplynulém roce

 

Seznam členů vyznamenaných na XIV. Zemském sněmu
Křížem Sv. Václava
RK Jméno P.č.
RK Brno p. pplk. Ing. Zdeněk Pippal z Mikovic 56
RK Chrudim p. Josef Tměj z Podhory 57

Čestným certifikátem

RK Jméno P.č.
RK Chrudim pí. Ing. Milada Remtová 14
RK Liberec p. Pavel Nejedlo 15
RK Liberec p. Jiří Větrovec 16
RK Brno p. Ing. Jan Petr Odstrčil 17
RK Brno p. Josef Hodyc 18
RK Chrudim pí. Marie Jana Ješínová ze Sturmecku 19
RK Chrudim pí. Věra Horáková 20
RK Praha pí. Věra Štolová - Mužíková 21
RK Praha pí. Vlasta Votavová 22

Cenou J. L. Zieglera

RK Jméno P.č.
RK Praha pí. Dr. Helena Marie Tarkó z Rýzmburka 1
RK Praha pí. Dagmar Štětinová z Neuburka 2
RK Brno pí. Helena Vajgantová ze Svojkova 3
RK Praha p. RNDr. František Skřivánek 4
RK Praha p. Mgr. Pavel Mutinský 5
RK Praha p. Ing. Vladimír Jan Berger 6
RK Praha p. Doc. Ing. Vladimír Ustohal 7
RK Žatec p. Mgr. Henry Pohanka z Klatov 8
RK Chrudim p. PaeDr. Mgr. K. A. Andrle Alta Mutensis 9
RK Praha p. Viktor Sušický ze Sonenštejnu 10

 

^ Zpět na začátek stránky ^


Aktualizováno: 19. října 2003