Základní informace o nás

Šlechtici šlechetných ctností

V naší republice působí občanské sdružení "Zemská stavovská rodová unie (ZSRU), která se zabývá pěstováním rodových tradic svých členů.

Povinností každého člena sdružení je poznat svoji minulost nejméně do svých praprarodičů a poznatky o svém rodu předat svým potomkům.

Cílem je zachovat povědomí o rodové příslušnosti a dále rozvíjet tradice svého rodu. Zároveň jde i o upevnění rodinných svazků, protože základem rodu je rodina. Dnešní rodina se však bohužel rozpadá často již ve druhé generaci a většinou v generaci třetí, smrtí prarodičů.

Vzorem uchování rodových tradic jsou šlechtické rody. ZSRU ovšem nesdružuje jen šlechtice podle původu, ale zejména stejně smýšlející občany, v pravém slova smyslu tohoto významu, tedy osoby, které jsou schopny konat šlechetné činy.

V zemské stavovské rodové unii se sdružují obyvatelé historických zemí Koruny české - Čech, Moravy a Slezska, aby obnovili rodové tradice a s tím související morální, kulturní a historické hodnoty a navrátili se ke všemu kladnému, co bylo v minulosti v této oblasti zanedbáno a záměrně potlačováno.

Zemská stavovská rodová unie má ušlechtilé poslání. Hovoří o tom i formule při předávání Erbovního certifikátu : Jednejme vždycky tak, aby erb byl vždy čistým štítem nositele, rodiny i rodu. Nechť se nám to s pomocí Boží a naší pevnou vůlí podaří.

Jak je patrno, každý občan může být šlechticem ducha, má-li šlechetné vlastnosti, které uplatňuje v denním životě.

 

Organizace

Vrcholným orgánem Zemské stavovské rodové unie je Zemský sněm, jako valné shromáždění všech členů. Koná se v půlročních až dvouletých intervalech, prakticky jednou ročně. Zejména posuzuje všechny stavovské problémy a aktivity, schvaluje hospodaření a volí řídící orgány ZSRU

Na Zemském sněmu skládají členové a hodnostáři slib a předávají se erbovní certifikáty.

Vrcholným výkonným orgánem ZSRU je Zemská stavovská rada, kterou volí Zemský sněm.

Zobrazí schéma Zemské Stavovské Rady

Srazy Zemské stavovské rady se konají nejméně jednou za tři měsíce. Zemská stavovská rada řídí činnost ZSRU mezi Zemskými sněmy. Zejména volí ze svého středu hodnostáře ZSRU schvaluje přijetí nových členů, schvaluje udělení nebo registraci erbů a predikátů, usměrňuje odbornou, publikační, ediční, informační, organizační a hospodářskou činnost ZSRU

Zemskou stavovskou radu tvoří Vedení, Komory a představitelé Rodových krajů. Vedení vyřizuje běžnou agendu a udržuje kontinuitu činnosti ZSRU mezi srazy Zemské stavovské rady.

Komory jsou čtyři, a to :

  1. Heraldicko-genealogická

  2. Historická a kulturní

  3. Ediční a propagační

  4. Hospodářská a urbární

Komory:

- heraldicko - genealogická

zejména posuzuje genealogické podklady a doporučuje návrhy erbů a predikátů. Erby a predikáty dříve udělené se registrují, kdežto nové se udělují. Předávaným dokumentem je výtvarně zpracovaný a zpečetěný Erbovní certifikát.

- historická a kulturní

zejména pořádá přednášky, semináře, zájezdy, výstavy a společenská setkání se zaměřením na historii, rodové tradice, kulturu, hmotné památky a stavovskou sounáležitost, podílí se na rehabilitaci historických a kulturních památek.

- ediční a propagační

zejména zabezpečuje popularizaci ZSRU uveřejňuje propagační příspěvky, redakčně a technicky zpracovává časopis Stavovské listy, který vychází jednou za čtvrt roku.

- hospodářská a urbární

zejména spravuje hmotný a finanční majetek ZSRU navazuje kontakty se sponzory a stará se o materiální zabezpečení činnosti unie.

Program

Jedním z prioritních úkolů každého člena ZSRU je najít kořen a starobylost rodu, z kterého pochází. Úkolem ZSRU je pomoci svým členům prohloubit znalosti o svých rodech nebo položit základy k rodovým tradicím, na které jejich potomci naváží.

Zemská stavovská rodová unie se snaží spolupracovat s historiky, genealogy a heraldiky, církevními činiteli, církevními řády tak, aby její činnost byla kvalifikovaná a po všech stránkách erudovaná.

Dalším úkolem ZSRU je  v rámci možností postupně získat tvrz, zámek, hrad, které nejsou státní kulturní památkou, do vlastnictví ZSRU Účelem je záchrana historického objektu a jeho využití pro kulturní a rekreační potřeby členů.

Dále se ZSRU snaží navázat kontakty s příslušníky šlechtických rodů, žijících v minulosti na našem území.

 

Copyright © 2001-2008 ZSRU